Zapomniana Reformacja | Sebastian Madejski

Czytają Państwo pierwszy numer Gazetki Studenckiej KTE. Nasze pisemko ma ukazywać się w ciągu roku akademickiego, co trzy miesiące. Będzie zawierać m.in. artykuły teologiczne, kazania, recenzje, wywiady, ogłoszenia.

Gazetka jest tworzona przez studentów. Planujemy zamieszczać w niej artykuły pisane przez obecnych studentów teologii ewangelickiej oraz przez absolwentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Chcemy, aby nasze pismo stało się płaszczyzną wymiany zdań, wyrażania opinii dzielenia się przemyśleniami. Zarówno w odniesieniu do dawnej i współczesnej myśli teologicznej, jak i do tekstu biblijnego.

Jednym z celów, jakie sobie stawiamy, jest inspirowanie i angażowanie studentów do pracy nad fascynującą nauką, jaką jest teologia.

Stąd nasza otwarta propozycja współpracy ze studentami, którzy będą mogli na łamach Gazetki publikować swoje prace.

Pierwszy numer nosi tytuł „Zapomniana Reformacja”. Dlaczego właśnie taki? Myślę, że odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w poszczególnych artykułach

Na początek polecam artykuł Mateusza Jelinka. Nasz reformowany kolega porusza kwestię współczesnego rozumienia zasady formalnej sola scriptura, poddając ją krytycznej analizie. Uświadamia nam, że powołując się na to pryncypium, zapominamy dzisiaj o kontekście reformacji XVI wieku. Czy jego uwagi są słuszne, niech się Państwo przekonają sami.

Zapominamy nie tylko o historycznych uwarunkowaniach reformacji, ale także o tezach Marcina Lutra. W naszym numerze publikujemy zapomniane 97 tez Marcina Lutra z 1517 roku (nie mylić z 95 tezami z 31 października 1517 r.). Przypomni o nich dr Paweł Matwiejczuk.

Natomiast Filip Lipiński przedstawi nam postać, której nie można pominąć, jeśli chce się poznać teologię XX wieku. W związku z niedawną śmiercią Wolfharta Pannenberga, chcemy postawić pytanie, czy można go uznać za zapomnianego reformatora?

Na deser proponuję Państwu kazanie Zbigniewa Obracaja, które wygłosił do studentów luterańskich, zebranych na pierwszej powakacyjnej „korczagówce”.